Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / ZEMKOPĪBA UN LAUKU VIDE
16.04.2024.

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/pieteikties-platibu-maksajumiem-sogad-vares-tikai-elektroniski-lauksaimniekiem-jabut-eps-lietotajiem-589

No 1.jūlija lauksaimniecības zemes pārdevējiem nav jāmaksā ienākuma nodoklis, pārdodot zemi lauksaimniekiem

Lauksaimniecības zemes pārdošanas ienākumu neapliek ar IIN:

ja zemi iegādājas lauksaimnieks,

ja pārdod vienīgo īpašumu.

Pašvaldības lauku attīstības speciālista sadarbība ar lauku uzņēmējiem:

Lauku attīstības speciāliste Izvaltas pagasta pārvaldē - Aija Japiņa.

Lai novērtētu paveikto darbu, tiek veikta konsultējamo klientu uzskaite , gan veikto konsultāciju  uzskaite. Notiek lauksaimnieku informēšana par jaunākajām prasībām un iespējamajiem atbalsta veidiem no Eiropas Savienības un valsts, tiek rīkotas informācijas dienas.

Ik gadu Izvaltas pagasta veiksmīgākie lauku uzņēmēji piedalās Krāslavas novada rīkotajā  lauksaimniecības gada noslēguma pasākumā - zemnieku ballē.

Pieredzes apmaiņas braucieni uz Daugavpils un Preiļu novadu zemnieku saimniecībām.

Lauku attīstības speciālista darba pienākumos ietilpst:

  • iepazīstināt pagastā strādājošos lauksaimniekus un uzņēmējus ar visu jaunāko informāciju par Eiropas Savienības Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), par Latvijas Lauku attīstības plānu (LAP) , par Eiropas Savienības pieņemtajām regulām, direktīvām, par Latvijas Valstī pieņemto likumdošanu lauksaimniecības nozarē.

Sniegt informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām no Eiropas Savienības Struktūrfondiem, no ELVGF fonda ( lauksaimnieku apmācības), no Reģionālā attīstības fonda, par Agrovides apakšpasākumiem

  • informatīvo semināru, konsultāciju rīkošana lauksaimniekiem, kur tiek iepazīstināti ar visiem augstāk minētajiem pasākumiem un par Eiropas Savienības, kā arī mūsu valsts subsīdiju saņemšanas iespējām
  • lauksaimnieku konsultēšana par ES tiešajiem maksājumiem un palīdzība  Lauku bloku karšu un Pieteikumu aizpildīšanā, to nogāde Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Preiļos
  • konsultēšana par augkopības, augu aizsardzības, augšņu agroķīmiskās izpētes, augu maiņas plānu un lauku vēstures sastādīšanas, labas saimniekošanas prakses nosacījumiem, bioloģiskās lauksaimniecības jautājumiem, kā arī zemnieku saimniecību apmeklēšana, lai konsultētu uz vietas saimniecībā
  • sadarbība ar masu medijiem (prese, radio, televīzija), informācijas sagatavošana pagasta informatīvajam biļetenam.

Tradicionālās lauksaimniecības zemnieku saimniecību vērtēšana:

Izvaltas pagasta teritorijas pēc zemes lietošanas veidiem lielākā daļa ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kuras 78% - aramzeme, pārējā zeme tiek izmantota pļavās, ganībās un augļudārzos, meliorēti 1208,0 ha. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 3750,0 ha. Izvaltas pagastā zemes sadalījums pēc nekustāmā īpašuma lietošanas mērķiem lauksaimniecības teritorijas aizņem 92% no kopplatības, tas ir, 6578 ha un to apstrādā 570 īpašnieki un lietotāji.

Saimnieciskā darbība pagastā:

Izvaltas pagasta teritorijā darbojas 15 privātfirmas, t. sk. sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 4, individuālie komersanti – 2, zemnieku saimniecības – 29. Izvaltas pagastā esošās ražošanas teritorijas ir atzīmētas pagasta teritoriālplānojuma Izvaltas pagasta sociālā apkalpošana un ražošana (ar lauksaimniecības objektiem) kartē.